"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 10 พ.ค. 2567 13:55 น.
 384

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

1. จำนวนสมาชิก สมาชิก   สมทบ  
    จำนวนสมาชิกยกมา 1 เม.ย. 67 8,495 คน 1,698 คน
    สมาชิกสมัครใหม่ 34 คน 4 คน
    สมาชิกลาออก 21 คน 8 คน
    คงเหลือยกไป 30 เม.ย. 67 8,508 คน 1,694 คน
    รวมทั้งสิ้น     10,202 คน
2. ฐานะทางการเงิน        
    สินทรัพย์     8,643.61 ล้านบาท
    หนี้สิน     4,243.00 ล้านบาท
    ทุน     4,400.61 ล้านบาท
    รายได้     219.59 ล้านบาท
    ค่าใช้จ่าย     101.41 ล้านบาท
    กำไรสุทธิ 30 เม.ย. 67     118.18 ล้านบาท
3. แหล่งที่มาของเงินทุน        
    ทุนเรือนหุ้น     3,802.99 ล้านบาท
    เงินรับฝาก     3,683.08 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์     377.09 ล้านบาท
          เงินรับฝากประจำ 3 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย     150.00 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 3 เดือน     34.09 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 6 เดือน     12.98 ล้านบาท
        เงินรับฝากประจำ 12 เดือน     158.11 ล้านบาท
        เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ     2,764.84 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์ออมความดี     8.27 ล้านบาท
        เงินออมทรัพย์พิเศษโครงการระดมเงินฝาก     176.46 ล้านบาท
       เงินออมทรัพย์โครงการมีเงินล้านคราถึงกาลเกษียณ     1.24 ล้านบาท
    เงินกู้ภายนอก        
       ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคาร ธกส.สาขาปฐมพร     180.00 ล้านบาท
         เงินกู้ระยะสั้นชุมนุมสหกรณ์     131.81 ล้านบาท
        เงินกู้ระยะกลาง สอ.พนักงานการบินไทย จำกัด     193.33 ล้านบาท
    เงินทุนสะสม     13.19 ล้านบาท
    เงินสำรอง     466.25 ล้านบาท
4. รายละเอียดลูกหนี้เงินกู้ 8,846 ราย 8,485.73 ล้านบาท
    เงินให้กู้ฉุกเฉิน 202 ราย 4.49 ล้านบาท
    เงินให้กู้สามัญ 4,517 ราย 6,521.35 ล้านบาท
    เงินให้กู้สวัสดิการ 2,547 ราย 601.11 ล้านบาท
    เงินให้กู้พิเศษ 705 ราย 1,078.43 ล้านบาท
    เงินให้กู้ทุนเรือนหุ้น 875 ราย 280.35 ล้านบาท