"/>
ติดต่อสหกรณ์โทร 077-596-762-3 และ 077-596-673-4

สหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการประจำ ประจำปีบัญชี 2567 (หน่วยละแม)

โดย นางสาวชนันภรณ์ ครรชิต
 วันที่ 1 มิ.ย. 2567 20:40 น.
 147
            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 71 ประกอบด้วยนายเบญจางค์ นิยมธรรมชาติ รองประธานกรรมการ, นายอัมรินทร์ นันทโก รองประธานกรรมการ, นางสาวพรพรรณ์ พรมสมบัติ รองประธานกรรมการ, นายวันชัย พลดงนอก กรรมการ, นายชำนาญ นาคฉายา กรรมการ, นายพิชิต ชูลิตรัตน์ กรรมการ, นายปานจิตร โตรัตน์ กรรมการ, นายสุรพงศ์ สังวรกาญจน์ กรรมการและเลขานุการ, นายสมเกียรติ ล่องวิไล ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ, นายรังสิต เมนะคงคา ที่ปรึกษา, นายอุดม เชิงไกรยัง ที่ปรึกษา, นายลิขิต อ่ำหิรัญกุล ที่ปรึกษาที่มีความรู้ด้านกฎหมาย, นางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สอ.ครูชุมพร จำกัด จัดโครงการสหกรณ์พบสมาชิกข้าราชการประจำ ประจำปีบัญชี 2567 ขึ้นเพื่อให้สหกรณ์ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกข้าราชการประจำได้อย่างทั่วถึง ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยสหกรณ์ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการฯ จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2566 จำนวน 2,507,000 บาท สหกรณ์เริ่มโครงการฯ โดยพบสมาชิกหน่วยละแม และน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษาละแม เป็นหน่วยแรก มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 122 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนละแมวิทยา และจะดำเนินการพบสมาชิกตามกำหนดการโครงการฯ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2567 ตามที่ได้ประกาศให้ทราบเพื่อให้ครบทุกหน่วยอำเภอ